مدارک و مجوزها

مجوز فعایت شرکت


تاییدیه امنیت سیستم جامع اداری مالی پرش (افتا)


تاییدیه امنیت محصول

تاییدیه امنیت سامانه آنلاین فیش حقوقی پرش (افتا)


تاییدیه امنیت سامانه آنلاین فیش حقوقی پرش

گواهی تایید فنی نرم افزار اتوماسیون


گواهی تایید فنی نرم افزار حسابداری


تاییدیه حسابداری

گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده


عضویت شورای عالی انفورماتیک


گواهینامه ثبت علامت


ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است