نرم افزار پرسنلي

نرم افزار پرسنلی :

نگهداری اطلاعات پرسنلی یکی از مهمترین نیاز هایی است که به طور مستمر مدیران را درگیر نموده است. این نرم افزار در واقع به عنوان هسته اصلی نرم افزار هوشمند یکپارچه مدیریت منابع انسانی مطرح گردیده و کلیه اطلاعات زیر ساختی مربوط به هر پرسنل را ثبت ، نگهداري و آرشیو می نماید.

برخی از از امکانات :

-ثبت مشخصات پرسنلی (كارگري،كارمندي،بازنشستگان) و امكان تهیه گزارش مورد نیاز به صورت شناور از اطلاعات

-ثبت اطلاعات ، ضرايب و مزاياي پرسنل براي صدور احكام كارگزيني و تهیه گزارش مورد نیاز

-ثبت و صدور انواع مرخصي و ماموريت و تهیه گزارش مورد نیاز

-ثبت مشخصات افراد تحت تكفل پرسنل و تهیه گزارش مورد نیاز

-ثبت مشاغل مورد تصدي ، مدارك تحصيلي ، نمرات ارزشيابي ، دوره هاي آموزشي و تهیه گزارش مورد نیاز

-ثبت تشويقات و تخلفات و تهیه گزارش مورد نیاز

-ثبت اطلاعات انفصال خدمت در طي دوره كاري فرد و تهیه گزارش مورد نیاز

-ثبت اطلاعات افراد متقاضي كار سازمان و تهیه گزارش مورد نیاز

-ثبت اطلاعات صورتجلسات شورا ، فرم ارسالي به گزينش ، فرم بازنشستگان ، سوابق تدريس ، آثار علمي تحقيقاتي ، عضويت در شورا ، مجامع و تهیه گزارش موردنظر

-ثبت اطلاعات كدينگ ( انواع اطلاعات فردي و شغلي و متفرقه )

  • جهت دريافت دمو نرم افزار از طريق منو تماس با ما ، براي ما پيام ارسال كنيد.

اطلاعات تماس

آدرس:  مشهد - خيابان شهيد كريمي - بين كريمي 18 و 20 - پ 83 - طبقه دوم
تلفن:05138581480
با ما در تماس باشید